Carpe Diem

Carpe Diem
Artist’s book, 2001

carpe-diem_01carpe-diem_02